Kreativt
Gestaltande
Psykoterapi

”Människan leker bara när hon i sin yttersta mening är en människa, och hon är bara helt sig själv när hon leker”. Så lär Friedrich Schiller, den tyske 1700-tals filosofen och författaren ha sagt. Leken och kreativiteten är något mycket grundläggande för vår existens. Ur den föds det nya. I den får vi tillgång till såväl nyfikenhet som kontemplation. Närvaro skapas i nuet. Det påminner om mentaliseringsteorin där man pratar om vikten av att kunna ”leka med verkligheten”. Ha förmågan att se sig själv och sina handlingar ur olika perspektiv. Kunna se sig själv utifrån och andra inifrån. Då står man plötsligt där med friheten att göra val.

Detta är något som kan underlättas när man – som exempelvis genom bildskapande – ser det man skapat från utsidan, går i dialog med det, för att senare åter kunna ta det in i sitt inre igen. Nattens drömmar, de inre bilderna och det rumsliga gestaltandet ger med andra ord ett värdefullt material att arbeta vidare med för att uppnå förändring. Känslor kan klädas i färg och form, nya toner kan få finna sin väg ut. Skulle man ha tappat kontakten med detta symbolernas språk kan den återskapas igen, och, med det kontakten med dess kreativa potential och glädje.

Tjänster


Jag tar emot klienter i behandling både individuellt och i grupp i alla åldrar, d.v.s även barn, ungdomar och familjer. Man kan komma såväl utifrån ett behov av personlig utveckling och stresshantering som för terapi. Terapimottagningen ligger på Aschebergsgatan 39 i centrala Göteborg, ca 500 m från Vasaplatsen. Tiderna är relativt flexibla och går att boka utanför kontorstid. Inga förkunskaper krävs. 

Anledningar till kontakt kan exempelvis vara önskemål om förbättrad självkänsla, ökad självkännedom, en livskris, relationssvårigheter, stressproblematik, social fobi, besvärande ångest, tvång, nedstämdhet, svårigheter att reglera känslor, smärtproblematik eller behov av krissamtal. Nämnas bör att kreativt gestaltande terapier i upprepade studier visat sig fungera särskilt väl vid depression – även svårare tillstånd – psykosomatiska besvär och flera olika typer av cancer. Viss evidens finns också för terapiformen vid bl.a smärtproblematik, utmattningstillstånd och trauma.* Men forskningen på området är ännu i sin linda och metoden går att använda för flertalet svårigheter om man är intresserad av arbetssättet. 


Nedan återfinner du information om mig och om hur jag jobbar.

* läsaren hänvisas till fliken Litteratur på www.konstnärligaterapier.se 

Om mig

Jag heter Åsa Viklund och jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är socionom sedan 20 år tillbaka och vidareutbildad i psykoterapi – s.k steg 1* – med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag är även utbildad i familjebehandling, symboliska uttryckssätt, terapeutisk figurteater, måleri, skulptur, och drama. 

Jag har mestadels arbetat inom sjukvården med psykisk ohälsa. I dagsläget arbetar jag med barn, ungdomar och deras och familjer inom primärvården. Jag har tidigare arbetat med vuxna inom specialistpsykistrin och har därutöver några års erfarenhet av arbete inom somatiken, på institutioner och inom socialtjänst. Hur jag arbetar står det mer om lite längre ner på sidan, under rubriken ”Metod”, 

* En steg 1-utbildad socionom har en psykoterapeutisk kompetens som motsvarar psykologers utbildning avseende samtalbehandling. Nivån utgör ett av två steg i utbildning till leg. psykoterapeut.    

Kontakt

Maila info@asaviklund.se eller ring 0739 697 695 om Du har frågor eller vill boka en tid. Kontaktuppgift återfinns även i sidfoten.

Metod

I mitt yrke använder jag bl.a traditionella samtalsmetoder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv teori, acceptance and commitment therapy (ACT), affektfokuserat och systemiskt tänkande. Jag är eklektiker och väljer arbetssätt i samråd med dig utifrån vad du önskar och behöver. Arbetet sker på psykodynamisk grund, Så lite kort om de olika inriktningarna. I KBT fokuserar man beteenden och alternativa beteenden, i kognitiv terapi arbetar man mer med tankarna och de svårigheter som våra tolkningar av verkligheten kan ställa till med. Det affektfokuserade arbetssättet lyfter fram adaptiva och hämmande affekter, medan det systemiska ser till kontext, interaktioner och kommunikation. ACT handlar om att hitta strategier för att gå mot sina mål trots de svårigheter som hindrar en. Dessa strategier utgår ifrån ändamålsenlighet. Slutligen, den psykodynamiska teorin lägger vikt vid relationer och situationer från det förflutna  som präglar oss i nuet, men också det som ligger bortom det medvetna.

Andra metoder jag använder är olika former av konstnärliga och symboliska uttryckssätt. De kan bestå i bildskapande, drama, skrivande, visualiseringar, berättande, kroppslig gestaltning och figurspel. Externalisering ar här en central process, där något i det inre flyttas ut i det yttre. Det kan då bearbetas för att senare åter kunna integreras i det inre igen, då i förändrad form.  Arbetet sker intermodalt där flera olika kreativa uttryckssätt används och där fördjupning sker genom växlingarna. Med dessa metoder sker arbetet i huvudsak på symbolnivå, d.v.s icke-verbalt, det språk vi alla en gång föddes med. Det jungianska perspektivet gör sig påmint i symbolernas mångtydighet, dess förmåga att skapa kontakt med våra djupast liggande behov. Utforskande samtal sker ofta avslutningsvis för ökad självinsikt på ett medvetet plan. 

Mitt förhållningssätt uppmuntrar det nyfiket observerande, det salutogena och det mentaliserande. Det salutogena innebär att uppmärksamma friskfaktorer och det som fungerande för oss. Det mentaliserande åsyftar bland annat att försöka inta metaperspektiv. Detta kan användas på olika sätt, bland annat för att reflektera kring skeenden och därigenom få syn på saker man tidigare kanhända identifierat sig med. Ofta inkluderar jag medveten närvaro (mindfulness) i mitt arbete, då det visat sig kunna bidra till ökad acceptans, självtillit, minskad stress, förmåga till känsloreglering och på längre sikt en ökad motståndskraft mot framtida livspåfrestningar. 

Priser

Bedömningssamtal via telefon eller videosamtal är kostnadsfritt. Ordinarie samtalstaxa är 875 kr per 60 min (700 kr + moms). För dig med lägre inkomst p.g.a exempelvis studier eller sjukskrivning ges en reduktion till en kostnad av 750 kr per session (600 kr + moms). Kommer du utifrån ett behov av stresshantering så är det möjligt att använda friskvårdsbidrag från arbetsgivaren. Notera också att det i flertalet hemförsäkringar ingår kostnadsfri kristerapi, vanligtvist upp till 10 samtal. Det kan exempelvis handla om att du drabbats av psykisk ohälsa i samband med stöld, överfall eller brand. Du kan dock behöva lägga ut kostnaden i samband med samtalen, men få ut pengarna retroaktivt. Ibland behövs en polisanmälan. Det kan även finnas försäkringar via företag som utöver vid olycksfall i tjänsten dessutom kan ersätta kristerapi vid svårare olycksfall eller dödsfall som drabbat den anställdes make/maka/sambo eller barn. Sist men inte minst kan vissa fackförbund ersätta visst antal stödsamtal om man själv eller någon i familjen varit utsatt för hot eller våld. 

*        *        *

Avslutningsvis en dikt av Rollo May:

”Frihet är inte att trots eller förneka ödet, men inte heller att passivt acceptera det. Det är att erkänna ödet och aktivt ta det i sin tjänst, utforska dess gränser, tänja dem, sträva efter att vidga dem.” 

(ur Frihet och Öde)


Varmt Tack för visat intresse!


Åsa Viklund

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator , socionom & konstterapeut
vidareutbildad bl.a i psykoterapi, symbolterapi och familjebehandling

”Die Zauberflöte”  (Trollflöjten) av Marc Chagall (1887-1985). Profilbild: Anders Haag.