Kreativt
Gestaltande
Psykoterapi

Logik tar dig från A till B – fantasi tar dig vart som helst. Så lär Albert Einstein ha sagt. Och så är det nog, för, i fantasins värld kan vad som helst hända, allt är tillåtet där. Gränserna för tid och rum är upphävda. Samma logik följer symbolspråket, något som ger en ökad frihet att – som man säger inom mentaliseringsteorin – ”leka med verkligheten”. Samma teori talar om värdet av att se sig själv utifrån och andra inifrån. Även detta underlättas när man – som i kreativt gestaltande terapi – porträtterar sitt inre i det yttre. Man kan på så vis se det inre från utsidan, gå i dialog med det, för att senare åter kunna ta det in i sitt inre igen.

Nattens drömmar, de inre bilderna och det rumsliga gestaltandet ger med andra ord ett värdefullt material att arbeta vidare med för att uppnå förändring. Känslor kan klädas i färg och form, nya toner kan få finna sin väg ut. Skulle man ha tappat kontakten med detta symbolernas språk kan den återskapas igen, och, med det kontakten med dess kreativa potential och glädje.

Tjänster


Jag tar emot klienter i behandling både individuellt och i grupp i alla åldrar, d.v.s även barn, ungdomar och familjer. Man kan komma såväl utifrån ett behov av friskvård och personlig utveckling som för terapi. Terapimottagningen ligger på Aschebergsgatan 39 i centrala Göteborg, ca 500 m från Vasaplatsen. Tiderna är relativt flexibla och går att boka utanför kontorstid. Inga förkunskaper krävs. 

Anledningar till kontakt kan exempelvis vara önskemål om förbättrad självkänsla, ökad självkännedom, en livskris, relationssvårigheter, stressproblematik, social fobi, besvärande ångest, tvång, nedstämdhet, svårigheter att reglera känslor, smärtproblematik eller behov av krissamtal. Nämnas bör att kreativt gestaltande terapier i upprepade studier visat sig fungera särskilt väl vid depression – även svårare tillstånd – psykosomatiska besvär och flera olika typer av cancer. Viss evidens finns också för terapiformen vid bl.a smärtproblematik, utmattningstillstånd och trauma.* Men forskningen på området är ännu i sin linda och metoden går att använda för flertalet svårigheter om man är intresserad av arbetssättet. 


Nedan återfinner du information om mig och om hur jag jobbar.

* läsaren hänvisas till fliken Litteratur på www.konstnärligaterapier.se 

Om mig

Jag heter Åsa Viklund och jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Är socionom sedan 20 år tillbaka och vidareutbildad i psykoterapi – s.k steg 1** – med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Är även utbildad i familjebehandling, symboliska uttryckssätt, terapeutisk figurteater, måleri, skulptur, och drama. 

Jag har mestadels arbetat inom sjukvården med psykisk ohälsa. I dagsläget arbetar jag med barn, ungdomar och deras och familjer inom primärvården. Jag har tidigare arbetat med vuxna inom specialistpsykistrin och har därutöver några års erfarenhet av arbete inom somatiken, på institutioner och inom socialtjänst. Hur jag arbetar står det mer om lite längre ner på sidan, under rubriken ”Metod”, 

** En steg 1-utbildad socionom har en psykoterapeutisk kompetens som motsvarar psykologers utbildning avseende samtalbehandling. Nivån utgör ett av två steg i utbildning till leg. psykoterapeut.    

Kontakt

Maila info@asaviklund.se eller ring 0739 697 695 om Du har frågor eller vill boka en tid. Kontaktuppgift återfinns även i sidfoten.

Metod

I mitt yrke använder jag bl.a traditionella samtalsmetoder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv teori, psykodynamisk terapi (PDT), acceptance and commitment therapy (ACT), affektfokuserat och systemiskt tänkande. Jag är eklektiker och väljer arbetssätt i samråd med dig utifrån vad du önskar och behöver. Så lite kort om de olika inriktningarna. I KBT fokuserar man beteenden och alternativa beteenden, i kognitiv terapi arbetar man mer med tankarna och de svårigheter som våra tolkningar av verkligheten kan ställa till med. Det affektfokuserade arbetssättet inriktar sig mot affekter och känslor, medan det systemiska ser till kontext, interaktioner och kommunikation. ACT handlar om att hitta strategier för att gå mot sina mål trots de svårigheter som hindrar en. Dessa strategier utgår ifrån ändamålsenlighet. Slutligen, det psykodynamiska perspektivet lägger vikt vid relationer och situationer som präglat oss genom livet, men också det som ligger bortom det medvetna.

Andra metoder jag använder är olika former av konstnärliga och symboliska uttryckssätt. De kan bestå i bildskapande, drama, skrivande, visualiseringar, berättande, kroppslig gestaltning och figurspel. Externalisering ar här en central process, där något i det inre flyttas ut i det yttre. Det kan då bearbetas för att senare åter kunna integreras i det inre igen, då i förändrad form. Arbetet sker intermodalt där flera olika kreativa uttryckssätt används och där fördjupning sker genom växlingarna. Med dessa metoder sker arbetet i huvudsak på symbolnivå, d.v.s icke-verbalt, det språk vi alla en gång föddes med. Utforskande samtal sker ofta avslutningsvis för ökad självinsikt på ett medvetet plan. 

Mitt förhållningssätt uppmuntrar det nyfiket observerande, det salutogena och det mentaliserande. Det salutogena innebär att uppmärksamma friskfaktorer och det som fungerande för oss. Det mentaliserande åsyftar bland annat att försöka inta metaperspektiv. Detta kan användas på olika sätt, bland annat för att reflektera kring skeenden och därigenom få syn på saker man tidigare kanhända identifierat sig med. Ofta inkluderar jag medveten närvaro (mindfulness) i mitt arbete, då det visat sig kunna bidra till ökad acceptans, självtillit, minskad stress, förmåga till känsloreglering och på längre sikt en ökad motståndskraft mot framtida livspåfrestningar. 

Priser

Bedömningssamtal via telefon eller videosamtal är kostnadsfritt. Ordinarie samtalstaxa är 850 kr per 60 min. 15% reduktion av samtalstaxan för dig med lägre inkomst p.g.a exempelvis studier eller sjukskrivning. Går man utifrån ett behov av stresshantering så är det möjligt att använda friskvårdsbidrag. Ibland kan man få ersättning för ett visst antal samtal via sitt försäkringsbolag. 

*        *        *

Avslutningsvis en dikt av Rollo May:

”Frihet är inte att trots eller förneka ödet, men inte heller att passivt acceptera det. Det är att erkänna ödet och aktivt ta det i sin tjänst, utforska dess gränser, tänja dem, sträva efter att vidga dem.” 

(ur Frihet och Öde)


Varmt Tack för visat intresse!


Åsa Viklund

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator , socionom & konstterapeut
vidareutbildad bl.a i psykoterapi, symbolterapi och familjebehandling

”Die Zauberflöte”  (Trollflöjten) av Marc Chagall (1887-1985). Profilbild: Anders Haag.