Åsa Viklund

Kreativt Gestaltande Psykoterapi

Varmt välkommen till denna sidan! Här kan du läsa om mig och hur jag arbetar med samtalsbehandling. Jag tar emot klienter i alla åldrar. Inga förkunskaper krävs. Observera att jag just nu endast tar emot klienter i videosamtal. Dessa samtal erbjuds till reducerad kostnad, se under rubriken “Priser”.

Man kan komma till mig såväl utifrån ett behov av personlig utveckling och stresshantering som för psykoterapi. Anledningar kan exempelvis vara önskemål om förbättrad självkänsla, ökad självkännedom, en livskris, relationssvårigheter, stressproblematik, mobbing, social fobi, besvärande ångest, tvång, nedstämdhet, svårigheter att reglera känslor, smärtproblematik eller behov av krissamtal.

Om mig

Mitt namn är Åsa Viklund och jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är socionom sedan drygt 20 år tillbaka och vidareutbildad i psykoterapi *. Jag är även utbildad i familjebehandling, bildterapi, symboliska uttryckssätt, dramaterapi, måleri och skulptur. 

Jag har mestadels arbetat inom sjukvården med psykisk ohälsa. I dagsläget arbetar jag med barn, ungdomar och deras familjer inom primärvården. Jag har tidigare arbetat med vuxna inom specialistpsykistrin och primärvården. Jag har därutöver ett antal års erfarenhet av arbete inom somatisk vård, på institutioner samt inom socialtjänst. 

* Steg-1-utbildning avses, en psykoterapeutisk kompetens som motsvarar 2 års vidareutbildning eller psykologers utbildning avseende samtalsbehandling. Nivån utgör steg ett av två i utbildningen till leg. psykoterapeut.

Metod

I mitt yrke använder jag bl.a traditionella samtalsmetoder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv teori, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), affektfokuserat och systemiskt tänkande. Jag är eklektiker och väljer arbetssätt i samråd med dig utifrån vad du önskar och behöver. Jag använder också kreativt gestaltande verktyg, läs mer om det nedan under Kreativt Gestaltande Psykoterapi. Arbetet sker på psykodynamisk, jungiansk och humanistisk grund.

Traditionell samtalsterapi

Så lite kort om de olika inriktningarna som jag arbetar utifrån. I Kognitiv Beteende Terapi (KBT) fokuseras beteenden och alternativa beteenden. Exponering är en vanlig behandlingsstrategi vid olika ångestproblem. Den går ut på att man på ett kontrollerat vis, med stöd, utsätter sig för det man är rädd för. Ångestnivån kan då stegras initialt för att sedan avta. I kognitiv terapi arbetar man mer med tankarna och de svårigheter som våra tolkningar av verkligheten kan ställa till med. Detta sätt att arbeta kan med fördel kombineras med KBT. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utgör en vidareutveckling av KBT och handlar bl.a om att hitta strategier för att gå mot sina mål trots de svårigheter som hindrar en. Dessa strategier utgår ifrån ändamålsenlighet, dvs det som fungerar förstärks.

Den psykodynamiska teorin lägger vikt vid relationer och situationer från det förflutna som präglar oss i nuet, men också det som ligger bortom det medvetna. Mentaliseringsteorin är sprungen ur den psykodynamiska. Inom den 
pratar man om att ”leka med verkligheten”; träna upp förmågan att se sig själv och sina handlingar ur olika perspektiv. Kunna se sig själv utifrån och andra inifrån. Det mentaliserande inkluderar således att försöka inta metaperspektiv, få syn på saker man tidigare kanhända identifierat sig med.  

Det affektfokuserade arbetssättet lyfter fram adaptiva och hämmande affekter, dvs känsloinnehåll som hjälper oss eller blockeras. Det systemiska perspektivet används ofta i familjebehandling och ser till kontext, interaktioner och kommunikation. Helheten är mer än summan av delarna. I den humanistiska traditionen är relationen mellan klient och terapeut central, den präglas av ett genuint möte. Vi är alla unika individer, snarare än utbytbara kuggar i ett maskineri.

Ofta inkluderar jag medveten närvaro (mindfulness) i mitt arbete, då det visat sig kunna bidra till ökad acceptans, självtillit, minskad stress, förmåga till känsloreglering och på längre sikt en ökad motståndskraft mot framtida livspåfrestningar.

Kreativt Gestaltande Psykoterapi

Andra metoder jag använder är olika former av konstnärliga och symboliska uttryckssätt. De kan bestå i bildskapande, drama, skrivande, visualiseringar, drömarbete, berättande och kroppslig gestaltning. I dessa kan känslor klädas i färg och form, nya toner kan finna sin väg ut. Externalisering ar här en central process, där något i det inre flyttas ut i det yttre.  Det kan därigenom bearbetas för att senare åter kunna integreras i det inre igen, då i förändrad form. Arbetet sker ofta intermodalt, där flera olika kreativa uttryckssätt används och en fördjupning sker genom växlingarna mellan dessa. Exempelvis kan man måla en bild som man senare skriver en dikt till och därefter gestaltar rumsligt med kroppen.

Med dessa metoder sker arbetet i huvudsak på symbolnivå, d.v.s icke-verbalt, det språk vi alla en gång föddes med. Skulle man ha tappat kontakten med detta symbolernas språk kan den återskapas igen, och, med den kontakten med ens kreativa potential. Det jungianska perspektivet gör sig här påmint i symbolernas mångtydighet, dess förmåga att skapa kontakt med våra djupast liggande behov. Även till synes motstridiga sidor i oss kan rymmas och ges en mening i detta arbete. Det jungianska syns även i fokuset på individuation; att i terapin gå allt mer i riktning mot ett autentiskt, helare själv. Avslutningsvis sker ofta utforskande samtal för ökad självinsikt på ett medvetet plan. 

Nämnas bör att kreativt gestaltande terapier i upprepade studier visat sig fungera särskilt väl vid depression – även svårare tillstånd – psykosomatiska besvär och flera olika typer av cancer. Viss evidens finns också för terapiformen vid bl.a smärtproblematik, utmattningstillstånd och trauma.** Men forskningen på området är ännu i sin linda och metoden går att använda för flertalet svårigheter om man är intresserad av arbetssättet.


** Se fliken Litteratur på www.kreativtgestaltandeterapier.se eller till att klicka på knappen nedan.

www.kreativtgestaltandeterapier.seFörhållningssätt

Mitt förhållningssätt uppmuntrar det nyfiket observerande, det icke-värderande och det salutogena. Det kan bland annat innebära att göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar, d.v.s inte alltid mer av samma. Att inte bara utforska det som skapar ohälsa, utan också det som bidrar till hälsa och glädje. Det sker ett utforskande, en resa, där du som klient och jag som terapeut är varandras medresenärer. Båda med olika kunskapsområden, lika viktiga för terapins fortskridande.  

Priser

Bedömningssamtal via telefon eller video är kostnadsfritt. Ordinarie samtalstaxa är 800 kr för en terapitimme (45 minuter) eller 950 kr för en klocktimme (60 minuter). Vid familjesamtal eller samtal där längre kreativt gestaltande övningar görs bokas lämpligen en samtalstid på 60 min. Vid videosessioner ges en rabatt på 100 kr. För dig med lägre inkomst p.g.a exempelvis studier eller sjukskrivning ges en reduktion på 100 kr per session. Rabatterna kan kombineras. För ytterligare möjlighet till reducerad taxa se sektionen nedan “Friskvård, kristerapi m.m.”. 

Betalning sker i första hand via swish i samband med besöket. Om Du saknar denna möjlighet går det att komma överens om annan betalmetod. Eventuell avbokning sker så snart som möjligt, senast 24 timmar före bokat besök. Vid senare avbokning debiteras full taxa. 

Friskvård, kristerapi med mera

Kommer du utifrån ett behov av stresshantering så är det möjligt att använda friskvårdsbidrag från arbetsgivaren. Notera också att det i flertalet hemförsäkringar ingår kostnadsfri kristerapi, vanligtvist upp till 10 samtal. Det kan exempelvis handla om att du drabbats av psykisk ohälsa i samband med mobbing, stöld, överfall eller brand (polisanmälan kan behövas). Du kan dock behöva lägga ut kostnaden i samband med samtalen, men få ut pengarna retroaktivt.

Det kan även finnas försäkringar via företag som – utöver vid olycksfall i tjänsten – dessutom kan ersätta kristerapi vid svårare olycksfall eller dödsfall som drabbat den anställdes make/maka/sambo eller barn. Vissa fackförbund ersätta visst antal stödsamtal om man själv eller någon i familjen varit utsatt för hot eller våld.

Om du enbart är intresserad av ett fåtal samtal kan detta i vissa fall gå att få via arbetsgivares företagshälsovård. Då sker samtalen på det ställe där arbetsgivaren har avtal. Som student kan du i vissa fall få samtal via Studenthälsan. Om du kan tänka dig enbart videoterapi så har Mindler förmånliga avtal där frikort gäller och där avgiften per besök är låg. Sist men inte minst kan pengar sökas för terapi via fondmedel.
 


*       *       *


Några sista rader som inspiration, ett citat av den psykologen Rollo May (1909-1994), en av föregångarna inom humanistisk och existentiell psykologi:

”Frihet är inte att trotsa eller förneka ödet, men inte heller att passivt acceptera det. 
Det är att erkänna ödet och aktivt ta det i sin tjänst, utforska dess gränser, tänja dem, sträva efter att vidga dem.” 

Kort sagt: vi föds alla med ett visst handlingsutrymme som rymmer både möjligheter och begränsningar. Vi kan använda vår kreativitet och vilja till att utforska våra gränser, och liksom citatet föreslår tänja dem.  


Varmt tack för visat intresse!


Åsa Viklund

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator, socionom & konstterapeut

vidareutbildad bl.a i psykoterapi, symbolterapi och familjebehandling

Kontakt: maila info@asaviklund.se  

Kontakt

 
Maila info@asaviklund.se om du har frågor eller vill boka en tid. Ett första telefon- eller videosamtal är kostnadsfritt. Det går också bra att fylla i kontaktformuläret nedan.